• Styret

    Styret har ansvar for utvikling og oppfølging av selskapets langsiktige mål og strategier og å sikre selskapets vekst og forvalte eiernes langsiktige interesser. Styret har ansvar for intern kontroll i henhold til norske og utenlandske lover og forskrifter og overvåker aktivitetene i løpet av året.